05.06.2024

REGULAMIN WYDARZEŃ
Fuzja z Latem

I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „Fuzja z latem”, która odbędzie się w dniach 28.06 – 30.09 na terenie inwestycji FUZJA, przy ul. Milionowej, (zwana jest dalej „Imprezą”).

 

2. Organizatorem każdej z Imprez jest Oxymoron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi (90-440), przy ul. Piotrkowskiej 147/6, (NIP 7252073893, REGON 101741445) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-203 Łódź pod
numerem KRS 0000596347 (zwana dalej: „Organizatorem”).

 

3. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
1) „Teren Imprezy” oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce Imprezy może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed
Imprezą. Teren Imprezy podzielony zostanie na sektory, do których dostęp określony będzie przez Organizatora w niniejszym Regulaminie;
2) „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie. Uczestnikiem Imprezy może być:
a. osoba pełnoletnia,
b. osoba małoletnia, która nie ukończyła 15. roku życia wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność (w tym materialną) za w/w osobę małoletnią,
c. osoba małoletnia, która ukończyła 15. rok życia, ale nie ukończyła 18. roku życia wyłącznie po podpisaniu przez jej przedstawiciela ustawowego lub innego upoważnionego opiekuna najpóźniej przez wejściem na Imprezę oświadczenia dotyczącego uczestnictwa osoby małoletniej w Imprezie oraz o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią.
3) „Osoba małoletnia” to osoba, która nie ukończyła 18. roku życia (zgodnie z art. 10 Kodeksu cywilnego);
4) „Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in. pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu;
5) „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na Terenie Imprezy. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.

 

II
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 

1. Organizator wyznaczy strefy, do których dostęp będzie ograniczony bądź możliwy tylko dla gości i służb Organizatora. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to w szczególności:
zaplecze sceny, strefa produkcji, garderoby artystów oraz pomieszczenia techniczne i organizacyjne.

 

2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
1) Służby Porządkowe i Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
2) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi oraz organizującego pracę służb porządkowych;
3) udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego;
4) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;

 

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 

4. Na Terenie Imprezy przewidziane jest rozmieszczenie punktów gastronomicznych w wydzielonych strefach.

 

5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

6. Wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązane są do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem.

 

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
1) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
2) materiałów wybuchowych,
3) wyrobów pirotechnicznych,
4) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
5) napojów alkoholowych,
6) środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 

8. Zabronione jest również:
1) prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy,
2) używanie dronów na Terenie i nad Terenem Imprezy,
3) spożywania alkoholu poza wyznaczonymi miejscami oraz spożywanie alkoholu niezakupionego na Terenie Imprezy
4) wchodzenia na elementy infrastruktury konstrukcyjnej i technicznej, a także na obszary, które
nie są przeznaczone dla Uczestników Imprezy,
5) tarasowania i zastawiania wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb
ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia
akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy,
6) rzucania przedmiotami,
7) rozniecania ognia,
8) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, naruszającego dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób lub instytucji.

 

9. Organizator w zakresie określonym Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia
20 marca 2009r. z późn. zm. (dalej: „Ustawa”) i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo
postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, które Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres, co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 90 dni, a następnie poddaje komisyjnemu zniszczeniu.

 

10. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – odmówienia wstępu na Teren Imprezy lub wezwania
ich do opuszczenia Imprezy;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale II ust. 7 Regulaminu,
4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń –
wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów
zabronionych;
6) zastosowania środków przymusu bezpośredniego w przypadkach określonych w art.
20 ust. 2 Ustawy.

 

11. Służby Porządkowe i Informacyjne są zobowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z
Regulaminem, a także osoby, o których mowa w rozdziale III ust. 3 pkt 1 – 3 Regulaminu.

 

12. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wstępu na Imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z Terenu Imprezy. Służby porządkowe odmawiają wstępu na Imprezę osób, o których mowa w rozdziale III ust. 3 pkt 1 – 7 Regulaminu

 

13. Osobom, którym – zgodnie z Regulaminem lub Ustawą – odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej nie przysługują żadne roszczenia z tym związane.

 

14. Organizator nie prowadzi punktu depozytowego.

 

15. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo epidemiologiczne, wobec czego na Ternie odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi.

 

III
WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 

1. Wstęp na Teren Imprezy jest bezpłatny.

 

2. Z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników Imprezy na Terenie Imprezy może przebywać ograniczona liczba osób. Organizator zastrzega sobie prawo z uwagi na bezpieczeństwo
uczestników Imprezy na wpuszczanie rotacyjne.

 

3. Bez względu na spełnienie przesłanki wskazanej w ust. 1, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom:
1) osobie która odmawia poddania się czynnościom, mającym na celu weryfikację bieżącego stanu zdrowia,
2) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
3) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w rozdziale II ust. 7 Regulaminu,
4) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 

4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom, które nie zastosują się do zapisów obowiązującego Regulaminu.

 

IV
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Uczestnik Imprezy ma prawo:
1) przebywać na Terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy, tj. od chwili udostępnienia Terenu Imprezy przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy czyli od godziny 10:00 do
godziny 22:00,
2) uzyskiwać informację o umiejscowieniu punktów sanitarnych, gastronomicznych, udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby
ratownicze,
3) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. Siła Wyższa itp., a ponadto prawo do zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

 

4. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.

 

5. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Imprezy, sporządzania materiałów reporterskich, rozpowszechniania wydawnictw muzycznych lub audiowizualnych oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także sponsorów Imprezy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, na co uczestnik wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Imprezy.

 

6. Organizator jest administratorem danych osobowych osób, których wizerunek lub głos został utrwalony:
1) w przypadku opisanym w rozdziale II ust. 9 Regulaminu – podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
wynikającego z z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), omawiane dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celu określonym w rozdziale II ust. 9 Regulaminu,
2) w przypadku opisanym w ust. 5 powyżej – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Imprezy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażana z momentem wejścia na Teren Imprezy. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Omawiane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w ust. 5 powyżej.

 

7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą przechowywane przez okres wskazany w rozdziale II ust. 9 Regulaminu.

 

8. Dane osobowe, o których mowa w ust. 6 pkt 2 będą przechowywane przez okres wykorzystywania materiałów zawierających dane osobowe do celów wskazanych w ust. 5.

 

9. Osoby, których dane są przetwarzane przez Organizatora jako administratora, mają prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a w przypadkach i na zasadach określonych w RODO także prawo do żądania od administratora usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

10. Osoby, których dane są przetwarzane przez Organizatora jako administratora, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

 

V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone.

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że
wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: sytuacja epidemiologiczna, warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na Terenie Imprezy.

 

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny przed wyznaczonymi wejściami na Teren Imprezy.

 

5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w rozdziale I ust. 3 Regulaminu na piśmie, przesyłką poleconą.

 

6. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2024 roku.